نوهان بلوچستان(nohan)

نوهان برگی از دفتر بلوچستان برای گفتن گفتنی ها وشنیدن شنیدنی ها ست.

نوهان

رسیدن به درجه ی مطلوبی از کمال و توسعه همه جانبه دغدغه ای انکار ناپذیر در نزد بشر و جوامع انسانی است، و جامعه بلوچستان نیز از این مقوله مستثنی نیست. این بحث از آن جهت دارای حساسیت است که جامعه بلوچستان دارای تفکرات مذهبی می باشد،تفکری که بشارت رشد و تعالی و رسیدن به درجات کمال درهمه زمینه ها را به پیروان خود می دهد. همانطور که دردوران صدر اسلام مسلمانان با اتکا به فلسفه ی اسلامی در اکثر علوم به ترقی و توسعه ی چشمگیری دست یافتند و دوران درخشانی را رقم زدند.

و بسیاری با یادآوری آن دوران گرایشات مذهبی را منافات با توسعه می دانند، از طرفی عده ای با یادآوری وضعیت فعلی بلاد اسلامی و عدم توسعه یافتگی آنها، انگشت اتهام را به سمت مذهب گرایی این جوامع نشانه می روند. جامعه بلوچ هم با توجه به شرایطی که دارد، مورد نقد این گروه قرار دارد.

اما تا چه میزان مذهب گرایی مانع توسعه و یا در جهت توسعه منطقه بلوچستان بوده است؟

برای رسیدن به پاسخ دیدگاه های دو جناح موافق و مخالف مذهب گرایی را مختصرا مرور می کنیم؛

- مذهب گرایی در جهت توسعه جامعه می باشد: این گروه ترقی و پیشرفت جامعه را جز از راه تمسک و اعتقادات اصیل نمی دانند، و علل عقب افتادگی جوامع مذهبی را انحراف از مسیر اصلی و اعتقادات حقیقی می دانند.و تمام تلاش و هدف گذاری خود را در جهت حفظ، احیاء و گسترش حقیقت اعتقادی خود به کار می برند. این گروه سرمایه های معنوی و ارزشی را مقدم بر منابع طبیعی و سرمایه های مادی دانسته و توسعه مادی را لطف و موهبت الهی می دانند و چنین تفکری را مقدمه ی توسعه همه جانبه جامعه می دانند.

 - مذهب گرایی مانع از رشد و توسعه جامعه می باشد: پیروان این نظر از آنجایی که مذهب قائل به ارزشها و اصول اجتماعی خاص خود می باشد و رشد و توسعه را محدود به ارزش ها و آموزه های دینی و مانعی بر توسعه می دانند. و اعتقادات و ارزشهای مذهبی مانند؛ تسلیم در برابر شرایط زندگی و موکول کردن پاداش به جهان دیگررا توجیه کننده نابرابری های ثروت و قدرت که مساوی با نابرابری در توسعه یافتگی است می دانند.

 با توجه به این پیش زمینه ی مختصر نمی توان استدلال درستی از میزان نفوذ مذهب گرایی و توسعه نیافتگی در بلوچستان ارائه داد، اما با قطعیت هم نمی توان آن را رد کرد. به هر حال می توان چنین نتیجه گیری کرد؛مذهب گرایی در بلوچستان همراه با مزایایی که داشته با ارزشها و تفکراتی همراه بوده که ازعیار واقعی برخوردار نیستند و با خرافات و بدعت آمیخته شده اند، نتیجه ی آن تقدس بخشیدن به اندیشه ها و رفتارهای غلط و ضد توسعه ای، بی توجهی به امور دنیوی و مادی تاثیر گذار در سرنوست جامعه، پافشاری بر رفتار و اندیشه هایی که آزادی های فردی و اجتماعی را محدود می سازد، عدم توجه به مشارکت همه اقشار جامعه در تصمیم گیری های کلان اجتماعی،مقابله با فرهنگ بومی،عدم توجه به همه ی منابع و سرمایه های مادی و طبیعی و... را برای جامعه بلوچستان به ارمغان آورده است. و این امر دربلند مدت تاثیری مستقیم بر توسعه نیافتگی منطقه بلوچستان داشته است. نویسنده : - ساعت ٧:۳٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱   |    نظرات []   |    لینک ثابت