"د م و ک ر ا س ی" در بلوچستان؟!

نوهان 

همه ما خواستار محیط زیست و زندگی آرام و به دور از تنش هستیم برای میل به این هدف بشر شیوه هایی را برای زندگی اجتماعی برگزید و قوانینی را مدون کرد. جوامع متمدن امروزی به درستی پی بردند که سیاست گذاری و قوانین جامعه باید با احترام به خواست اکثریت به شدت حقوق اقلیت ها و گروه ها و افراد را مطالبه کند و این عین دموکراسی است.

مردم ما با واژه هایی گوش نواز مانند مردم سالاری،عدالت،حقوق شهروندی و... بیگانه نیستند هرچند تحقق مطلوب آن در زندگی شان همچنان در حد شعار باقی مانده است! از طرفی دولت ها از آن  به عنوان ابزاری لوکس برای مانور و تبلیغ جامعه مدنی و دموکراسی خود استفاده می کنند، به عنوان مثال بحث انتخابات که از اولویت های اصلی دولتمردان کشورمان است در جهت تحقق مردم سالاری و دموکراسی پدیده ای مبارک تلقی می شود اما این سوال نیز مطرح است؛

آیا دادن حق انتخاب به مردم به تنهایی می تواند منجر به عدالت و دموکراسی شود؟!

اگر بخواهیم تحلیلی منصفانه از انتخابات به عنوان یکی از راه های تحقق دموکراسی در کشور با تمرکز در منطقه بلوچستان داشته باشیم چند نکته مشهود است؛ دراینکه دولت برای نشان دادن حسن نیت خود شرایطی را برای به تعامل گرفتن مردم فراهم کرده شکی نیست به عنوان مثال حق انتخاب متولیان مدیریت شهری به شهروندان واگذار شده اما پاسخ مردم در مناطق بلوچ نشین به دلیل بافت سنتی و عدم توسعه جامعه مدنی نتوانسته انتظارات را برآوره کند و نتیجه ای عکس می دهد! بدین معنی که شاخص های کهنه و تاریخ مصرف گذشته جامعه بلوچ که باید همگام با روح زمانه پوست اندازی کرده و به روز شود همچنان به قوت خویش باقیست و با نگاهی انحصارطلب  در غیاب ساختارهای قوام یافته یک جامعه مدنی و توسعه یافته از نظر سیاسی و اجتماعی جولان می دهند و یکی از معدود ابزارهای اجتماعی  و سیاسی که مردم مستقیما حق نقش آفرینی در آن را دارند به نفع خود مصادره کرده است! از این رو پس از هر انتخابات در مناطق بلوچ نشین طبقه سنتی خشنود و کامیاب و راضی و طبقه  کنشکر و تحصیلکردگان که زیست در چهارچوب های کلیشه ای و ناکارآمد و ضد توسعه ای را بر نمی تابند دلسرد می شوند.

این انتقاد به مسئولین وارد است که نباید تنها کمیت حضور را ملاک خلق حماسه سیاسی بدانند بلکه انتظار روشنفکران و دلسوزان توسعه منطقه این است که زمینه سازی برای پیشرفت کیفی آرا و تصمیم گیری برای مردم فراهم بشود  بخصوص در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته ای مانند بلوچستان. آمارها نشان می دهد سطح سواد و معیشت و اقتصاد منطقه شکننده است،امنیت دغدغه اصلی مسئولین و مردم است از طرفی کارشناسان فرهنگی اعتراف می کنند برای فرهنگ سازی و فراهم شدن مقدمات اموری از این دست کار بسیار و بوجه  ناچیز و حتی نزدیک به صفر است! تمام این عوامل و بسیاری دیگر که گریبان مردم منطقه را گرفته است آسیب ها و موانعی جدی برای توسعه جامعه مدنی و بالا رفتن کیفیت تصمیم گیری و شعور سیاسی مردم به حساب می آیند.

اگر خواستار این هستیم که مردم بلوچ اصلح را تشخیص بدهند و انتخاب کنند، اگر خواستار آن هستیم که آرای مردم رنگ و بوی قومی و طایفه ای ندهد، اگر واقعا مصمم هستیم که صاحبان زر و زور آینده شهر و شهروندان و فرزندانمان را بازیچه مافیای قدرت و حساب بانکی و تریبون خود نکنند، باید برای شکل گیری بنیان ها و توسعه مدنیت در منطقه گام برداریم  باید مردم را آموزش و تعلیم بدهیم و حقوق شان را متذکر شویم این به تنهایی از اراده و توان دولت خارج است، اینجاست که نقش و اهمیت احزاب و تشکل های غیر دولتی واجتماعی و سیاسی به چشم می آید. تا زمانی که رسانه و تریبون های جامعه محدود و انحصاری باشد نباید انتطار بالا رفتن سطح کیفی جامعه را داشت. با شروع به کار دولت تدبیر و امید انتطار می رود فعالیت های حزبی و گروه های اجتماعی بومی در راستای قانون در منطقه قوت بگیرد و موتور محرکی باشد برای رشد آگاهی و افزایش حس مسئولیت پذیری عموم مردم منطقه و می توان خوشبین بود چنین زمینه هایی توان جلب حمایت و اعتماد شهروندان و مردم را خواهند داشت امری که در کنار کمیت حضور و مشارکت عمومی کیفیت آن را نیز تضمین می کند.

/ 3 نظر / 23 بازدید
سازین بلوچ

سلام باید برای شکل گیری بنیان ها و توسعه مدنیت در منطقه گام برداریم باید مردم را آموزش و تعلیم بدهیم و حقوق شان را متذکر شویم این به تنهایی از اراده و توان دولت خارج است، اینجاست که نقش و اهمیت احزاب و تشکل های غیر دولتی واجتماعی و سیاسی به چشم می آید. تا زمانی که رسانه و تریبون های جامعه محدود و انحصاری باشد نباید انتطار بالا رفتن سطح کیفی جامعه را داشت. با شروع به کار دولت تدبیر و امید انتطار می رود فعالیت های حزبی و گروه های اجتماعی بومی در راستای قانون در منطقه قوت بگیرد واقعا امیدوارم موفقیت را در شروع به کار این دولت مشاهده کنیم.

گلپر

امیدوارم همچین روزی برسه که آگاهی تااین حدباشه.به امیدهمچین روزی دردولت تدبیروامید

روحی

سلام . واقعیت جامعه كنونی .