# اکران_فقر_و_فحشا_در_کمیسیون_فرهنگی_شورای_شهر_زاهدا