# بررسی_فرهنگ_نخبه_پروری_و_نخبه_کشی_در_سیستان_و_بلوچ