# تهار_ماه_در_جشنواره_تئاتر_استانی_خوش_درخشید

تهار ماه در جشنواره تئاتر استانی خوش درخشید

http://irna.ir/fa/News/80363005/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7_-_%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1_-_%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
/ 6 نظر / 20 بازدید