# دوگانگی_فکر_و_عمل_و_بازار_آن_در_دنیای_حقیقی_و_مجاز